Village de Montmarsis

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van Maison Vacances France en / of Village de Montmarsis. Afwijkingen gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd door Maison Vacances France en / of Village de Montmarsis. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op rechtsverhoudingen tussen Maison Vacances France en / of Village de Montmarsis en huurders van vakantiewoningen, safaritenten, vergaderruimte en alle derden: eigenaren en leveranciers.

Product beschrijving

Elk vakantiehuis is zorgvuldig geselecteerd door Maison Vacances France en / of Village de Montmarsis. Maison Vacances France en / of Village de Montmarsis staan in voor de juistheid van de omschrijving van de vakantiewoningen, met dien verstande dat een afwijking van 5% van het opgegeven woonoppervlak acceptabel wordt geacht. De beschrijving en impressies van het vakantiehuis en de directe omgeving, inclusief voorzieningen, inrichting, faciliteiten en recreatiemogelijkheden, kunnen door hun aard of door tussentijdse wijzigingen of seizoensinvloeden verschillen.

Wijzigingen

Bepaalde zaken zoals een kinderstoel, babybedje en BBQ kunnen bij de boeking worden aangegeven. Na een boeking kunnen nog wijzigingen worden aangebracht. MVF en / of Village de Montmarsis zullen deze wijzigingen waar mogelijk doorvoeren. U kunt het ons laten weten: info@montmarsis.com, vermeld uw naam, boekingsnummer, welke artikelen/opties en de hoeveelheid.

Gebruik

De huurder dient de woonruimte en bijgebouwen op een juiste manier te gebruiken. Bij vertrek dient de huurder de vakantiewoning in behoorlijke staat achter te laten. Serviesgoed moet worden gewassen en op de daarvoor bestemde plaatsen terug gezet worden (In iedere accommodatie is een afwasmachine aanwezig). De receptie heeft het recht om bij vertrek van de huurder een eindcontrole uit te voeren. Indien de receptie tot de conclusie komt dat de woonruimte niet op de juiste manier is gebruikt, is de receptie gerechtigd extra (schoonmaak) kosten aan de huurder in rekening te brengen. De bedden mogen niet zonder lakens worden gebruikt.

Aankomst en vertrek

De huurder kan de sleutels van de vakantiewoning op de afgesproken dag van aankomst tussen 16:00 en 18:00 uur ophalen bij de receptie. Bij aankomst buiten de genoemde tijd dient de huurder dit van tevoren aan de receptie te melden. Tenzij anders vermeld dient de huurder het pand uiterlijk op het in de huurovereenkomst vermelde tijdstip te hebben verlaten. Bij vertrek na 10:00 uur kan een extra daghuur in rekening worden gebracht.

Schade

De huurder is wettelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hem, zijn medehuurders en / of huisdieren die onder zijn verantwoordelijkheid vallen. De schade die eventueel is toegebracht aan de accommodatie, het pand of de voorwerpen die zich daarin bevinden, dient de huurder onmiddellijk aan de receptie te melden. Herstel- of vervangingskosten worden door de huurder op eerste verzoek van de receptie vergoed. Maison Vacances France en / of Village de Montmarsis hebben het recht om de borg te gebruiken voor deze kosten.

Boeking

Een boeking kan alleen schriftelijk worden gemaakt via de website, per e-mail of per post. De boekingskosten zijn 100 euro en zijn inbegrepen in de huursom. De aanbetaling is 25% van de huursom. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de boekingsbevestiging en factuur dient u de aanbetaling te doen. Wanneer Maison Vacances France de aanbetaling heeft ontvangen is de reservering definitief.

De huurder ontvangt binnen enkele dagen na aanmelding een boekingsbevestiging en een factuur per e-mail. De factuur is als volgt opgebouwd:

  • Aanbetaling 25% van de huursom binnen 5 dagen na ontvangst van boekingsbevestiging en factuur
  • Restant reissom

De boeking is definitief na betaling van de aanbetaling.

Betalingen dienen te geschieden door overschrijving op het rekeningnummer van Maison Vacances France vermeld op de factuur onder vermelding van naam, reservering en factuurnummer. Eventuele bankkosten zijn voor rekening van de huurder.

Annuleringsverzekering

Er kunnen dingen gebeuren die het nodig maken om de reis / vakantie uit te stellen of te annuleren. Om een geldige reden vergoedt de annuleringsverzekering 100% van de reissom ongeacht het moment van annulering (ook onder bepaalde omstandigheden tijdens de vakantie). Een reis- / annuleringsverzekering kunt u eenvoudig via internet of bij een verzekeringsagent afsluiten.

Wijziging en annulering

Indien de huurder een boeking wenst te annuleren om redenen die niet onder deze annuleringsverzekering vallen, zijn annuleringskosten per reiziger verschuldigd:

boekingskosten: € 100

van 6 maanden tot 42 dagen voor aankomst 25%;

van 42 tot 14 dagen voor aankomst 75%; achteraf of bij no-show 100%.

Maison Vacances France en / of Village de Montmarsis behouden zich het recht voor om kosten in rekening te brengen als er wijzigingen in de boeking moeten worden aangebracht na het verzenden van de boekingsbevestiging.

In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden kunnen Maison Vacances France en / of village de Montmarsis namens de accommodatieverschaffer de reservering annuleren. Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt onder meer verstaan: de woonruimte is door natuurlijke oorzaken zoals wateroverlast, bosbrand, aardbeving etc. ongeschikt voor verhuur.

Maison Vacances France en / of Village de Montmarsis zullen de huurder onmiddellijk, onder opgave van de reden, telefonisch of schriftelijk informeren. Maison Vacances France en / of Village de Montmarsis zullen in dit geval proberen om onder dezelfde voorwaarden een gelijkwaardige accommodatie aan te bieden. Deze gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie wordt door Maison Vacances France en / of Village de Montmarsis beoordeeld op basis van de categorie van de accommodatie, de faciliteiten, zoals overeengekomen op het moment van boeking.

Indien Maison Vacances France en / of Village de Montmarsis geen passend alternatief kunnen bieden of indien de huurder niet akkoord gaat met het aangeboden alternatief, zal Maison Vacances France of Village de Montmarsis de reeds betaalde reissom geheel of gedeeltelijk terugbetalen, zonder enige vergoeding.

Voorkeuren en essenties

MVF en / of Village de Montmarsis houden zoveel mogelijk rekening met wensen en voorkeuren die bij de boeking worden vermeld.

Prijzen en tarieven

Prijzen zijn inclusief omzetbelasting maar exclusief overige kosten zoals annuleringskosten. Bijzondere bijkomende kosten zoals schoonmaakkosten, linnenhuur, door en namens de lokale autoriteiten vastgestelde gemeentelijke belastingen worden apart vermeld. De op elk moment geldende prijzen en tarieven worden uitsluitend vermeld op de website van Maison Vacances France en / of Village de Montmarsis.

Betaling

In het geval van late boekingen, hebben Maison Vacances France en / of Villages de Montmarsis het recht om alleen betaling met bank/creditcard of contant geld te eisen.

Maison Vacances France en / of village de Montmarsis hebben het recht om zowel voor als na het sluiten van de huurovereenkomst zekerheid voor betaling te verlangen, behoudens opschorting van de uitvoering van de huurovereenkomst totdat zekerheid is gesteld. Dit recht wordt uitgeoefend onverminderd het recht van Maison Vacances France op nakoming of schadevergoeding en / of gehele of gedeeltelijke annulering, zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat Maison Vacances France en / of Village de Montmarsis tot enige schadevergoeding gehouden is.

Waar verbind ik mij toe?

Maison Vacances France en / of Village de Montmarsis wijzen erop dat boekingen via internet en de resulterende huurovereenkomst definitief zijn, na ontvangst van de aanbetaling. Het niet betalen van de aanbetaling kan leiden tot annulering van de boeking. De annulering wordt per e-mail bevestigd.

Borg storting

MVA of Village de Montmarsis hebben het recht om een borg te vragen voor de duur van het verblijf van € 300, -. Indien betaling door de huurder wordt geweigerd, wordt de huurovereenkomst als ontbonden beschouwd op de ingangsdatum. De borg dient bij aankomst op het park te worden betaald of beveiligd. Op dat moment worden ook bijkomende kosten zoals extra diensten en bestelde artikelen en schoonmaakkosten verrekend mits deze nog niet zijn voldaan na de boeking.

Geconstateerde schade, vermissing van in of op het vakantiepark aanwezige zaken en/of overmatige vervuiling, zulks naar het redelijk oordeel van de beheerder, worden verrekend met de waarborgsom. Het restant van de borg wordt binnen 14 dagen aan de huurder teruggestort.

Elektronische communicatie en bewijs

Maison Vacances France is niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of oneigenlijke overdracht van gegevens en berichten als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in de uitwisseling tussen huurder en Maison Vacances France en / of Village de Montmarsis (of door de huurder ingeschakelde derden), tenzij en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van Maison Vacances France. De administratie van Maison Vacances France en / of Village de Montmarsis wordt geacht volledig bewijs te zijn van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de huurder in enige gerechtelijke procedure, tot tegenbewijs door de partij die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen de huurder (s) en Maison Vacances France en / of Village de Montmarsis is het Franse recht van toepassing.

Klachten

Klachten dienen gemeld te worden bij de receptie. Indien een klacht, na overleg met de receptie / beheerder, ter plaatse niet naar tevredenheid van de huurder kan worden opgelost, kan hij contact opnemen met Maison Vacances France en / of Village de Montmarsis. De melding van een klacht kan schriftelijk worden gestuurd naar info@montmarsis.com.

POWERED BY ESTATEFY.COM